เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุในวัยต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้สูงอายุหรือคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นการสร้างคุณค่าแก่สังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัย สามารถเข้ามาร่วมกันอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และช่วยให้ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร