เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสกลธี ภัททิยกุล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงยศ สุดลาภา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย บุญมา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวัลลภ สุวรรณดี

ประธานที่ปรึกษา

นายพลสัณห์ โพธ์ศรีทอง

ที่ปรึกษา

นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี

ที่ปรึกษาและโฆษกของกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร

ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี

ที่ปรึกษา

นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี

ที่ปรึกษา

พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข

ที่ปรึกษา

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์

ที่ปรึกษา

นางจินดารัตน์ ชโยธิน

ที่ปรึกษาและโฆษกของกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ

เลขานุการ

นายโกสิน เทศวงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ และรองโฆษกกรุงเทพมหานคร

นายสาโรจน์ สามารถ

ผู้ช่วยเลขานุการ