สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ชีวิตที่ดีที่สุดคือ สงบเย็น และเป็นประโยชน์

30 มีนาคม 2562


ชีวิตที่ดีที่สุดคือ...

สงบเย็น และเป็นประโยชน์

พุทธทาสภิกขุ