สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ชีวิตที่ดี

15 สิงหาคม 2562ชีวิตที่ดี 
ไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ยืนยาว
แต่หมายถึงชีวิตที่ตั้งมั่นในธรรม
ประกอบด้วยคุณงามความดี
ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่าน
หรืออยู่อย่างไม่ประมาท

พระไพศาล วิสาโล