สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ถ้าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้

31 สิงหาคม 2562


ถ้าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว

โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้

เหลืออยู่แม้แต่คนเดียว

พุทธทาสภิกขุ