สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

พบไม้งามเมือขวานบิ่น

15 พฤศจิกายน 2561

พบไม้งามเมือขวานบิ่น : พบสิ่งที่รักที่ชอบ เมือไม่สามารถใช้ประโยชน์กับสิงนันได้แล้ว ขวานเป็นอุปกรณ์ทีใช้ตัดไม้ หากใช้ตัดไม้มาก ๆ ขวานจะบิ่นจนใช้การไม่ดี เมือมาพบไม้ งาม ๆ เข้า ก็ไม่สามารถใช้ขาวนตัดไม้ได้ เช่น มาพบหญิงสาวทีพอใจ เมื่ออายุมากหรือแก่แล้ว สํานวนนี้ในบางครั้งใช้ว่า ”พบไม้งามเมือยามขวานบิ่น”

ที่มา https://suphasitthaiblog.wordpress.com/2013/09/03/พบไม้งามเมือขวานบิน