สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

สุภาษิตไทย ฆ่าควายเสียดายพริก

15 ตุลาคม 2561

ฆ่าควายเสียดายพริก : ทํางานใหญ่ก็ต้องยอมลงทุนมากไม่ควรตระหนี ถ้ามัวกลัวสินเปลืองก็ทําให้เสียงานเมือมีงานบุญในชนบทชาวบ้านจะฆ่าควายนํามาปรุงอาหารควายเป็ นสัตว์ใหญ่ต้องใช้เครืองปรุงมากการใส่เครืองปรุงน้อย อาหารก็ไม่อร่อยสํานวนนีบางทีใช้ว่า “ฆ่าควายเสียดายเกลือ”

อ้างอิง https://suphasitthaiblog.wordpress.com