สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

09 พฤศจิกายน 2561

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด : เข้าไปขัดขวางกิจกรรมหรือการกระทําของผู้อืน ขณะทีกําลังจะสําเร็จทําให้เขาเสียผลประโยชน์เวลาหามหมูเขาจะเอาหมูห้อยไว้ตรงกลางไม้ใช้ คนอย่างน้อย ๒ คนยกปลายทังสองขึนการเอาคานเข้ามาสอดตรงกลางไม้จะทําให้การหามหมูมี อุปสรรค ไม่คล่องตัว

อ้างอิง https://suphasitthaiblog.wordpress.com/2013/09/03/มูเขาจะหาม-อย่าเอาคานเ