สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ใช้รถเข็นปลอดภัย เพื่อผู้สูงอายุ

12 พฤษภาคม 2562

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำการใช้ขนรถเข็นของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง ผู้สูงอายุและผู้ที่ดูแลท่าน ต้องเข้าใจวิธีการใช้รถเขํนให้ถูกต้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุในการนั่งรถเข็น

  • ผู้สูงอายุต้องวางแขนบนที่พักแขน เพื่อป้องกันมือไปโดนล้อ
  • ผู้สูงอายุต้องวางเท้าไว้ที่พักเท้า

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข็นรถ

  • ก่อนเริ่มเข็น ต้องบอกให้ผู้สูงอายุทราบก่อนทุกต
  • ขณะเข็นต้องไม่เข็นเร็ว และไม่เร่งความเร็วในการเข็น
  • ไม่เลี้ยวรถเข็นกระทันหัน
  • ไม่หยุดรถเข็นกระทันหัน
  • บีบเบรกมือเสมอเมื่อถึงทางลาดชัน
  • เมื่อจอดรถเข็น ให้ทำการล็อกล้อรถเข็นทุกครั้ง เพื่อป้องกันรถเลื่อน

การดูแลผู้สูงอายุเมื่ออยู่บนรถเขํนนั้นสำคัญมาก เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ผู้ที่ดูแลท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทุกครั้ง