ข่าวประชาสัมพันธ์

สวธ.เชิญชวนอบรมและเรียนรู้ภาษาอาเซียน ประจำปี 2562

03 เมษายน 2562

เว็บไซต์ Old is Young มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่สนใจในการเรียนรู้ภาษาอาเซียน โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ประจำปี 2562 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายู เขมร ลาว เวียดนาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการอบรมภาษาโดยจะเน้นฝึกทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีจากบทเพลง เรื่องเล่านิทานท้องถิ่นรวมทั้งสอนมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศในอาเซียน ซึ่งช่วงเวลานี้เปิดรับสมัครหลักสูตรของภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 อบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป) 

กำหนดการเวลาที่เรียนจะเป็นภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

หลักสูตรวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

  • 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรเรียนรู้ภาษาลาว ระดับต้น (รุ่นที่ 1)
  • 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรเรียนรู้ภาษาเวียตนาม ระดับต้น (รุ่นที่ 2)

หลักสูตรวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

  • 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ระดับต้น (รุ่นที่ 6)
  • 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรเรียนรู้ภาษาจีนกลาง ระดับต้น (รุ่นที่ 6)


ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : aseantcc@gmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคมเป็นต้นไป ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-247-0013 ต่อ 4308

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/121161q.jpg

อ้างอิง http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=3746&filename=index