ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำสวนสมุนไพร

14 สิงหาคม 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำสวนสมุนไพร ณ โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง หลังที่ 4 ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมการเกษตร (บ้านพิชิตใจ) เขตประเวศ

โดยมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 คน คือ

  • นางสาวจินตนา เชียงไชยสกุลไทย  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
  • นางสาวบุญทิวา สารวรณ์  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกชมรมจิตอาสาสำนักการแพทย์ จำนวน 108 คน นำทีมจิตอาสาโดยนายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรในครั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานส่งเสริมอาชีพ ชมรมจิตอาสาสำนักการแพทย์ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ร่วมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายความร่วมมือปลูกผักปลอดสารพิษ และสวนสมุนไพรไว้ใช้ในโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นอาหารและส่วนประกอบของสมุนไพรสำหรับใช้ในการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ พร้อมให้จิตอาสาได้รับความรู้ด้านการเกษตรด้วย


อ้างอิง http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/158233/ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-นายเฉลิมพล-โชตินุชิต--จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม-สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ-เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำสวนสมุนไพร