ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

20 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


อ้างอิง http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/สำนักพัฒนาสังคม-โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม-กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี-ครอบครัว-และผู้ด้อยโอกาส-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม