ศิลปินแห่งชาติปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) นายเมธา บุนนาค

คําประกาศเกียรติคุณ

นายเมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

ปัจจุบัน อายุ ๖๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตย-

กรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทจาก University of Manitoba ประเทศแคนาดา และ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทํางานเป็นอาจารย์สอนด้านสถาปัตยกรรม ณ ประเทศแคนาดา สิงคโปร์ และฮ่องกง ต่อมาได้ก่อตั้ง สํานักงานสถาปนิก บริษัทบุนนาค อาร์คิเท็คส์ จํากัด นายเมธา

บุนนาค มีแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลงาน คือ การอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขอท้อง

ถิ่นมีความเหมาะสมและทันสมัยกับความเป็นอยู่ของปัจจุบัสร้างสรรค์

สถาปัตยกรรมทุกชิ้นงานให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตนไม่ซ้ำกับผู้อื่น หรือซ้ำกับที่ตนเองเคยทํามาก่อน งานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นนี้นอกจากความต้องการต่าง ๆ ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ความน่าอยู่น่าสบายแล้ว ผู้เข้าไปใช้ อาคารจะต้องเกิดความเบิกบานใจและความสงบ ดังนั้นงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นแล้วต้องดูสบายตา สบายใจ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ความแปลกใจ ความลึกลับ และความเข้มข้นทางศิลปกรรม อีกทั้งยังใช้ธรรมชาติสนับสนุนสถาปัตยกรรม เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ลม และเส้นขอบฟ้าในการออกแบบอีกด้วยจึงมีผลงานการออกแบบสถาปัตย-

กรรม ไทยร่วมสมัยที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการสถาปนิก เช่น โรงแรมภูแล จังหวัดกระบี่ โรงแรมเดอะบารายที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวได้ว่านายเมธา บุนนาค เป็นสถาปนิกชั้นนําของประเทศไทย มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น ได้ รับรางวัลสถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบ The Four Season Resort ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลการออกแบบโรงแรมยอดเยี่ยมจาก The Indonesian Institute of Architects ในผลงานการออกแบบโรงแรม Novotel Bukittinggi ที่เกาะสุมาตราตะวันตก นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

 

นายเมธา บุนนาคจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ

สาขาทัศนศิลป์

นายเมธา บุนนาค

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

ประวัติชีวิต

นายเมธา บุนนาค ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่กรุงเทพมหานคร

เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจํานวนพี่น้อง ๓ คน

ของนายแพทย์มณเฑียร บุนนาค

และนางนันทนา พลางกูร สมรสกับ

นางหลุยซ่า กา ฟุง บุนนาค (นามสกุลเดิม ชิค)

มีบุตร ๑ คน คือ นายศมน บุนนาค

 

ประวัติการศึกษา

 

-พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๖ ระดับปริญญาตรี (Bachelor of Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

-พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ ระดับปริญญาโท (Master of Architecture)  University of Manitoba,Winnipegประเทศแคนาดา สาขาความ    คิดทางสถาปัตยกรรม (Architectural Ideology)

 

-พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ ศึกษา Extra Mural Studies University of     Hong Kong, ฮ่องกง เรื่อง English and Eastern Philosophy

(9-month course) Major emphasis on Wittgenstein and

Early Buddhist Form เรื่อง Contemporary China Studies

(9-month course) Leadership & Government; Society &

Culture; Economics & Finance and Foreign Policies &

Relations

 

-พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๗ ระดับปริญญาโท ที่ (Master ofArchitecture

in Urban Design) มหาวิทยาลัย Harvard, Graduate School of

Design, Cambridge, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาด้าน Urban Conservation

 

ประวัติการทํางาน

ทางด้านวิชาการ

-พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยสอนสถาปัตยกรรม

(Teaching Assistant in Architectural Design) นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ School of Architecture, University of Manitoba,   Winnipeg,  ประเทศแคนาดา

 

-พ.ศ. ๒๕๒๐ สอนสถาปัตยกรรม ที่ School of Architecture,  University of Hong Kong, ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๙ สอนสถาปัตยกรรมและได้รับแต่งตั้ง เป็น

Senior Lecturerที่ School of Architecture, National University of Singapore, ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ สอนสถาปัตยกรรมและได้รับแต่งตั้งเป็น Honorary Lecturer ที่ School

of Architecture, University of HongKong,ฮ่องกงทางด้านวิชาชีพ

 

-พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ทํางานที่ บริษัท DP Architects, ประเทศ  สิงคโปร์

 

-พ.ศ. ๒๕๑๘ ทํางานที่ บริษัท Danis & Smith, Winnipeg,  ประเทศแคนาดา

 

-พ.ศ. ๒๕๑๙ ทํางานที่ บริษัท Sim Hong Boon, ประเทศสิงคโปร์

 

-พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ ทํางานที่ บริษัท TAOHO Design  International Limited, ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๓ ทํางานที่ บริษัท Design Research Unit, ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ทํางานที่ บริษัท Ma & Fong & Associates,  ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๕ ทํางานที่ บริษัท DP Architects, ประเทศสิงคโปร์

ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไปศึกษาต่ ที่มหาวิทยาลัย Harvard,

Graduate School of Design, Cambridge,  Massachusetts,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

-พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ ทํางานที่บริษัท KNW ,ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๓๑ ก่อตั้ง สํานักงานสถาปนิก Wong Bunnag Co., Ltd.,

ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ ก่อตั้ง สํานักงานสถาปนิก LYBI Co., Ltd.,

ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน ก่อตั้ง สํานักงานสถาปนิก บริษัทบุนนาค  อาร์คิเท็คส์ (Bunnag Architects International Consultants Co.,  Ltd.)

 

การสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

ในประเทศ และต่างประเทศ

-พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ Projects Under Practice with DP

Architects, ประเทศสิงคโปร์

– People’s Park Complex, China Town, ประเทศสิงคโปร์

– Ulu Pandan Shopping Center, Kuala Lumpur, ประเทศ

มาเลเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ Projects Under Practice with TAOHO    DESIGN, ฮ่องกง

– Shouson Hill Residential Development, Shouson Hill, ฮ่องกง    Completed

– St. Stephen’s College New Academic Buildings,

Stanley,ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๓ Projects Under Practice with Design Research Unit,ฮ่องกง

– Architecture for Hong Kong Mass Transit Railway System     Over- ground Kwai Hing Station and Kwai Fong Station,       Kowloon,ฮ่องกง Completed

– Design for Hong Kong Mass Transit Railway System

Typical Entrance Canopy, ฮ่องกง Completed

 

-พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ Projects Under Practice with Ma & Fong & Associates, ฮ่องกง

– Master Plan for Hong Kong Columbarium, New Territories,

ฮ่องกง Architecture and Hardscape for Tuen Muen Public      Water Park,  New Territories, ฮ่องกง Completed

– 82-storey Residential Tower, Mid-levels,ฮ่องกง

– Master Plan for 800-people Wu Kwai Sha Youth Leisure

Recreational   Village, New Territories, ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๒๘ Project Under Practice of Mr. Ming Ta Cheng,  ประเทศสิงคโปร์

– City Planning and Urban Design for Fujian Province,Fujian,    ประเทศจีน

 

-พ.ศ ๒๕๒๘ Project Under Competition Design/Planning Team of  Professor Eric Lye,  Paul Tsakok and Mathar Bunnag

– Winner of Singapore China Town Conservation

Competition for Singarpore Tourist Promotion

Board, ประเทศสิงคโปร์

 

-พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ Projects Under Practice with KNW ฮ่องกง

– Master Plan for 82-storey Residential/Public Mix-use (with    Church and Convent) Redevelopment of Sacred Heart

Canossian Convent,  Caine Road, ฮ่องกง

– Master Plan for Time Square Development, Causeway

Bay,ฮ่องกง

– Architecture and Architectural Restoration for Repulse Bay     Hotel  Redevelopment, ประเทศฮ่องกง Completed

 

-พ.ศ. ๒๕๓๑ Projects Under Own Practice of Wong Bunnag  Co. Ltd., ฮ่องกง

– Helping Hand Elderly Centers throughout Hong Kong ฮ่องกง

Completed

– Interior Design for Hong Kong & Shanghai Hotel Group’s      Spring Moon Chinese Restaurant, Kowloon, ฮ่องกง

Completed

– Master Plan for Redevelopment of Lee Gardens Hotel,

Hysan Avenue,  ฮ่องกง

 

-พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ Projects Under Own Practice of Leung  Yeh Bunnag Co. Ltd., ฮ่องกง

– Interior Architecture for Ruttinggi Tile Showroom, Central,    ฮ่องกง Completed

– Architecture and Interior Architecture for St. Stephen’s

Chapel at  St. Stephen’s College, Stanley ฮ่องกง Completed

– Interior Architecture for Entrance Lobbies for Repulse Bay    Hotel Residences, ฮ่องกง Completed

 

-พ.ศ. ๒๕๓๘ Novotel Bukittinggi, West Sumatra,  ประเทศอินโดนีเซีย Completed

– Master Plan, Architecture and Interior Architecture

เจ้าของโครงการ PT.Grahamas Citrawisata

 

-พ.ศ. ๒๕๓๙ Four Seasons Resort Chiang Mai, Chiang Mai,  ประเทศไทย Completed Residence at Four Seasons Resort    -Chiang Mai,  Chiang Mai, ประเทศไทย

-Kandawgyi Palace Hotel, Yangon,  ประเทศพม่า

-Novotel Benoa, Bali,  ประเทศอินโดนีเซีย

-Royal Garden Plaza Pattaya, Pattaya, ประเทศไทย

-Pangkor Laut Resort, Lumut ประเทศมาเลเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๐ Marina Bay Estates and Spa, Pangkor Laut,  Lumut ประเทศมาเลเซีย

-Tanjong Jara Resort, Terengganu, ประเทศมาเลเซีย

-Novotel Bogor, Bogor, ประเทศอินโดนีเซีย

– Novotel Lombok, Lombok, ประเทศอินโดนีเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๑ Samaisart Service Residence, Sukhumvit,  Bangkok, ประเทศไทย

 

-พ.ศ.๒๕๔๒ The Oberoi Mauritius, ประเทมอริเชียส (Mauritius)

 

-พ.ศ. ๒๕๔๓ Lanna Spa at Four Seasons Resort Chiang Mai, Chiang Mai, ประเทศไทย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๔ Bukit Bayu Residential and Clubhouse  Development, Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

-Bogor Lakeside Golf Club Clubhouse, Bogor, ประเทศ  อินโดนีเซีย

-Bogor Lakeside Residential Clubhouse, Borgor,ประเทศ

อินโดนีเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๕ Shiseido Kirana Spa, Ubud, Bali, ประเทศ  อินโดนีเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๖ Trident Gurgaon, New Delhi, ประเทศอินเดีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๗ The Conrad Maldives Resort & Spa, ประเทศ  มัลดีฟส์

The Sheraton Resort, Nha Trang, ประเทศเวียดนาม

Malaiwana Estate, Phuket, ประเทศไทย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๘ Residence for Mr.& Mrs. Bill Heinecke,  ประเทศไทย

-Four Seasons Resort Langkawi, Langkawi, ประเทศมาเลเซีย

 

-พ.ศ. ๒๕๔๙ Maia Luxury Resort & Spa, ประเทศเซเชลส์

Anantara New Guest Wing, Hua Hin, ประเทศไทย

 

-พ.ศ. ๒๕๕๐The Barai at Hyatt Regency, Hua Hin, ประเทศ

ไทย

 

-พ.ศ. ๒๕๕๑ Boutique Village at Four Seasons Resort Chiang  Mai, Chiang Mai, ประเทศไทย

 

-พ.ศ. ๒๕๕๒ Phulay Bay A Ritz -Carlton Reserve, Krabi,  ประเทศไทย

-Estates at Four Seasons Resort Chiang Mai, Chiang Mai,       ประเทศไทย

-New Pool Villas at Four Seasons Resort Chiang Mai, Chiang   Mai, ประเทศไทย

-Taj Exotica Resort & Spa, Phuket, ประเทศไทย

-India Tea Trails, South IndiaMaster Plan

 

-พ.ศ. ๒๕๕๓ Renaissance Raipur, Raipur,  ประเทศอินเดีย

-Dusit Devarana Reshikesh Resort, Reshikesh, ประเทศ

อินเดีย

 

-พ.ศ. ๒๕๕๔ Sofitel So Mauritius, ประเทศมอริเชียส (Mauritius)

ผลงานสถาปัตยกรรมที่กําลังออกแบบและก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน

– Dusit Devarana, New Delhi, ประเทศอินเดีย

– Dusit Devarana Jaipur Resort, Jaipur, ประเทศอินเดีย

– Cape Weligama Resort, Weligama, ประเทศศรีลงกา

– Sukoon Farm Private Estate, New Delhiประเทศอินเดีย

– New World Emerald Bay Resort & Residence, Phuket,

ประเทศไทย

– Sofitel Cam Ranh, Cam Ranh,ประเทศเวียดนาม

– Club Santana Resort and Residential Villas,

ประเทศเซาตูเม   และปรินซิ